İHALE İLANI

Sayı : 321

İHALE İLANI

Aksaray Belediye Başkanlığı'ndan

H. HARMANI MAHALLESİ AKSARAY ŞEHİRLERARASI OTOBUS TERMİNALİ İÇİNDE BULUNAN WC’NİN KİRALAMA İLANI

1- İdarenin:

   a) Adresi

 : 

Zincirli mahallesi Bankalar Caddesi No:55

   b) Telefonu / Faksı

 : 

03822135492 / 03822136884

   c) Elektronik posta adresi (varsa)

 : 

[email protected]

2- İhale Konusu Hizmetin:

   a) Niteliği, türü, miktarı:

 : 

Mülkiyeti Belediyemize ait H. Harmanı Mahallesi   Şehirlerarası   otobüs   terminali içi WC, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Md. gereğince   açık   teklif (açık artırma) usulü ile kiraya verilecektir. 

   b) İhalesi yapılacak Yerler:

 : 

H. Harmanı Mahallesi Şehirlerarası otobüs terminali içi WC  

   c) işin süresi:

 : 

3 (üç) Yıl

3- İhalenin:

   a) Yapılacağı yer

 : 

Belediye Meclis Salonu

   b) Tarihi ve saati

 : 

15-05-2024   Saat 14:00

4- İHALEYE ÇIKARILACAK YERLERİN MUHAMMEN BEDELLERİ VE GEÇİCİ TEMİNATLARI:

 

 

 

KİRAYA VERİLEN YERİN MAHALLESİ

 

SOKAĞI

 

MEVKİ

 

NİTELİK

MUHAMMEN BEDELİ +KDV

GEÇİCİ TEMİNAT

KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAĞI

H. HARMANI MAHALLESİ

180. CADDE

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALİ

BAY VE BAYAN WC

115.000,00 TL+ KDV

10.350,00 TL

3 yıllığına

5-İSTENEN BELGELER

 KİŞİLERDEN      

a) Kanuni İkametgâh Belgesi,

b) Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Örneği

c) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.  

ŞİRKET OLARAK İŞTİRAK EDECEKLER

 a) Ticaret ve Sanayi Odası Belgesi

 b) Ticaret Sicil Belgesi

 c) İmza Sirküleri (Noterden tasdikli),

 d) Ayrıca istekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekâletnamesi ile Vekâleten iştirak edenin Noterden onaylı imza sirküsü. (2024) Yılına ait

 e) Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermek  

 f) Aksaray Belediyesi’nden ihale tarihi itibarıyla alınmış Borcu Yoktur Belgesi”.

 6- İsteklilerin ihale saatine kadar geçici teminatı yatırmış olması gerekir.

 7- Şartname bedeli 2.000,00 TL’dir.

 8- İhale ile ilgili şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü’nde görülebilir.

 9- İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 10- Posta ile müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.

     İlan olunur.