Duyuru

İHALE İLANI (İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Çevre Düzenleme Yapım İşi)

  İHALE İLANI

 

Köylere Hizmet Götürme Birliğince İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Çevre Düzenleme Yapım İşi Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.

 

1- İdarenin

a)  Adresi   : Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği

b)  Telefon : 0382 215 36 95 (dahili2530) Faks: 0382 215 36 98

c) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: [email protected]

2- İhale Konusu Yapım İşi’nin  

a) Niteliği, Türü ve Miktarı: İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Çevre Düzenleme Yapım İşi

b) Yapılacağı Yer: İlimiz 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü

c) İşe Başlama: Sözleşmenin yapıldığının tebliğ tarihinden itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır..

d) İşin Süresi: Yer tesliminden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin:

  a)Yapılacağı Yer: Aksaray İl Özel İdaresi Hizmet Binası Toplantı Salonu

  b) Tarih ve Saati : 17/11/2023 Cuma Günü Saat: 15.00’da

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1- İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

4.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf Odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

4.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.3.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.3.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.1.4.28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 11 inci maddesinin (a), (b), (c),(ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

4.1.4.1.İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.

4.1.4.2. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. (Teklif mektubu, ihale zarfı içerisindeki istenilen belgelerden hariç olarak ayrı bir 2 nci zarf içerisinde kapalı, kaşelenmiş ve imzalı olarak verilecektir.)

4.1.4.3. Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir.) (Nakit teminatlar Birliğin Aksaray T. Vakıflar Bankası’nda bulunan 00158007293657206 nolu hesabına yatırılacaktır.)

4.1.4.4 İhale konusu işin tamamını veya bir kısmını alt yüklenicilere yaptırmayacağına dair taahhütname.

4.1.4.5 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. İsteklinin iş ortaklığı olmaması halinde bu durumu gösterir belge.

4.1.4.6.Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.4.7.Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırılmayacağına ilişkin taahhütname.

4.1.4.8. İhale günü tarihli Vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış borcu yoktur yazıları.

4.2.- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1- İş deneyim belgeleri

      a) İsteklinin, ilk sözleşme tarihine göre, son on yıl yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %80’i oranında gerçekleştiği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş ile ilgili deneyimini gösteren ve teklif edilen bedelin % 50’si oranında ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi teklifleri ekinde sunacaklardır. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’unu sağlaması gerekir. İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

     b) İş Deneyim Belgelerinin güncellenmesinde; 06.05.2014 tarih ve 28992 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2023 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkındaki Tebliğ’de yer alan katsayılar kullanılacaktır.


4.3.- Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler


4.3.1 Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.2.Bu ihalede Benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Kilitli Parke Taş Yapım İşleri

A 5. Grup Karayolları İşleri (Alt Yapı+Üst Yapı)

B 3. Grup Bina İşleri

Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Ayrıca mühendislik ve mimarlık fakültelerinin inşaat bölümü mezunlarına, Elektrik Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği’ne ait diplomalar benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler

4.4 Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler

4.4.1. Anahtar teknik personel istenmemektedir.

4.4.3. İstenilen Makine Listesi:

4.4.3.1. Makine İstenmemektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İstekliler, ihale evrakları ile birlikte yerli istekli olduklarına dair beyanlarını sunacaklardır.

7- İhale dokümanı Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir ve Vakıflar Bankası Aksaray Şubesindeki TR84 0001 5001 5800 7286 36 9158 Birlik hesabına 1.000,00 TL yatırılarak CD ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.

8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına ihale günü olan 17.11.2023 tarih ve saat 15.00’a kadar verilecektir.

9- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2. teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 15.00’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.

İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.

11- İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez.

12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.

13- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Diğer Hususlar

İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli şartnameler doğrultusunda yapılacaktır.

Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506                   sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

 Fiyat farkı ödenmeyecektir.

Aksaray İli Köylere Hizmet Götürme Birliği