Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

        Halil ÇEVİK (yapı sahibi), İsmail ÇITAK (arsa sahibi), İşgalci Najmuddin Muhammedi
Mahalle sakinlerinin 24.10.2022 tarih 28803 nolu dilekçeleri ile 01.06.2023 tarih ve 14829 nolu dilekçeleri, Cimer ve İl Emniyet Müdürlüğüne havaleli 28.05.2023 tarih 2303960494 sayılı başvuru ve dilekçeleri ile Aksaray, Merkez, Ereğlikapı Mahallesi, 1480 Sokak, No:28/1 adresinde bulunan yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
        İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
        07.06.2023 tarih 489 sayılı Encümen Kararı ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 01.06.2023 tarihinde; Aksaray, Merkez, Ereğlikapı Mahallelisi 762 ada ada 435 nolu kadastral parsel, 1480 sokak No:28/1’deki ev ve arsa Halil ÇEVİK (Halit evladı) adına kayıtlı iken belediyece yapılan 18. Madde uygulama sonucu 2242/14 (tevhit sonucu 2242/20) imar parseline gitmiştir. 2017 yılında emsal artışından dolayı 6 katlı olarak kat karşılığı müteahhitte vermiş ve kendine düşen daireleri çocuklarına veya kiraya vermiş. Halil ÇEVİK’e ait eski ev İmar yolu ve kısmen İsmail ÇITAK’a ait 2243/8 parsel alanında kalmaktadır. Acil durum araçları; ambulans, İtfaiye, emniyet araçları rahat giriş-çıkış yapamamaktadır. Yolda ve parsel alanında kalan yapıya 1990 yılında su abonesi yapılmıştır. Temel kısmı kara taştan, üst kısmı normal taştan, ağaç örtülü, çatılı yapıdır. Yapı çok bakımsızdır. Dış sıvaları yer yer dökülmüştür. Duvarlarında çatlamalar mevcuttur. İnsan sağlığı yönüyle de risk oluşturmaktadır. Yaklaşık 50-60 yıllık yapı olduğu gözlenmiştir. Belediye ye ait yol üzerindeki yapıda göçmen ve işgalci oturmaktadır. 1480 sokakta yapılaşma büyük oranda tamamlanmış olduğundan yol çıkmaz (kör) sokak durumunda kalmıştır. Söz konusu yapıda uzun zamandır sabit bir ikamet edeninin olmadığı, uzun zamandır herhangi bir bakım-onarım işleminin yapılmadığı görülmüştür. Organize suç örgütlerinin, balici ve tinercilerin girebileceği, tamir edilemeyecek derecede bakımsız, hasarı bulunan, rahatlıkla girip çıkılabilecek bir durumdadır. İmar ve Şehircilik bakımından umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu durumdadır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı ve Metruk Yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
        3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
        Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya metruk yapının 20 gün içinde yapı sahiplerince yıkmasına, yıkılmadığı takdirde belediye tarafından yıkılması halinde yıkım bedeli 7.500TL tahsil edilecektir.
        Belediyenin İnternet sitesinde ilan edilmesi,
        03/07/2023 pazartesi günü mesai bitimine kadar;
        Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,
        Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,
        Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,
        Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,
      Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.
        10/07/2023 pazartesi günü saat 09:00 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,
        Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.