Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

Alpay İNEL, Ziya CANDAN varisleri Emine CANDAN, Ramazan CANDAN, Sevgi CANDAN , Sevim CANDAN, Şaban CANDAN, Ayşe CANDAN
Mahalle sakinlerinin 14.04.2023 tarih ve 10004 nolu ve 01.07.2019 tarih 913096 sayılı dilekçeleri ile Aksaray İli Merkez İlçe Bahçeli Mahallesi 79. Kurtuluş Caddesi No:125 adresinde bulunan yapının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
        İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
        19.04.2023 tarih 360 sayılı Encümen Kararı ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 14.04.2023 tarihinde; Aksaray, Merkez, Bahçeli Mahallesi, 79.Kurtuluş Caddesi, No:125 dış kapı numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Parsel tapuda Kurtuluş Mahallesi kadastro 198 ada 17 parsel uygulama sonucu 7495 ada 17 parsel olmuş, 410m² de 9.869/41.000 hisse Alpay İNEL, 21.025/41.000 hisse Ziya CANDAN, 10.106/41.000 hisse Aksaray Belediyesi’ne aittir. Parsel üzerinde bulunan yapı kadastro tapu kayıtlarına göre Alpay İNEL’e aittir. Meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, yaklaşık 50 yaşına sahip, zemin kat dükkân, ön yüzün çoğunluğu camekan, tuğla duvarlı, tavanı 15-20 cm serili beton, üst kat yatay delikli tuğla duvar örülü, üzeri sadece ağaç kiremit çatılı olduğu gözlenmiştir. Yapının duvarlarında yoğun çatlaklar oluştuğu, çatı ve tavan kısmında çökmeler oluştuğu, yıkılan malzemelerin kaldırım ve yola dağıldığı, bu haliyle tehlike arz ettiği görülmüştür. Arka kapı ve pencerelerin kısmen olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapının uzun zamandır kullanılmadığı, elektrik ve suyunun olmadığı, uzun zamandır herhangi bir bakım-onarım işleminin yapılmadığı görülmüştür. Organize suç örgütlerinin, balici ve tinercilerin girebileceği, tamir edilemeyecek derecede bakımsız, hasarı bulunan, rahatlıkla girip çıkılabilecek bir durumdadır. İmar ve Şehircilik bakımından umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu durumdadır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı ve Metruk Yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
        3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
        Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.
Belediyenin İnternet sitesinde ilan edilmesi,
17/05/2023 çarşamba günü mesai bitimine kadar;
Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,
Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,
Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,
Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,
Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.
        22/05/2023 pazartesi günü saat 09:00 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,
        Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.