Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

DAĞITIM YERLERİNE

 

        Vatandaşlar ve mahalle muhtarlığı 14.03.2023 tarih ve 6802 nolu ve 16.03.2023 tarih 7041 sayılı Aksaray Belediye Başkanlığı’na yazıları, 16.03.2023 tarih 7603 sayılı Aksaray Valiliğine dilekçeleri ile Aksaray ili Merkez İlçe Selçuklu Mahallesi 65.Paşacık Caddesi No:16, 16/1 adresinde bulunan yapıların genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
         İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
        22.03.2023 tarih 271 sayılı Encümen Kararı ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 20.03.2023 tarihinde; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Selçuklu Mahallesi, 65. Paşacık Caddesi, No:16,16/1 dış kapı numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapı tapuda Paşacık Mah. 4037 ada, 5 parselde Abdurrahman ACAR İştirakçilerine aittir. Yapı Mustafa Yazıcı İlkokulu, BİLSEM ve Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi yolu üzerindedir. Meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların yoğun olduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, yaklaşık 45-50 yaşına sahip, tek katlı, taş duvarlı, tavan döşemesi ahşap hasır örtülü, üzeri oturtma çatılı olduğu gözlenmiştir. Yapının duvarlarında kısmen çatlaklar oluştuğu, çatının yer yer söküldüğü, kapı ve pencerelerin olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu yapının uzun zamandır kullanılmadığı, elektrik ve suyunun olmadığı, kesildiği, uzun zamandır herhangi bir bakım-onarım işleminin yapılmadığı görülmüştür. Organize suç örgütlerinin, balici, tinerci ve çevredeki okuldaki öğrencilerin girebileceği, tamir edilemeyecek derecede bakımsız, hasarı bulunan, İmar ve Şehircilik bakımından umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu durumdadır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı ve Metruk Yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. 
            3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
             Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.
     Belediyenin İnternet sitesinde ilan edilmesi,
     19/04/2023 çarşamba günü mesai bitimine kadar;
     Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,
     Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,
     Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,
     Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,
   Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.
        26/04/2023 çarşamba günü saat 09:00 da  Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,
        Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.