Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

İlimiz Minarecik Mahallesinde yer alan mülkiyeti tarafınıza ait olan 558 Ada 23 Parselde bulunan yapının Riskli Yapı tespitinin 30 gün içerisinde yapılması, yapılmaması halinde'' 6306 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin Riskli Yapıların Tespiti ve İtirazı başlıklı 7. Maddesinin (2) fıkrasının (b) bendinde yer alan ''Süre verilerek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Malikler tarafından yaptırılmadığı için Bakanlık veya İdare tarafından yapılan veya  yaptırılan riskli yapı tespitinin masraflarından malikler hisseleri oranında sorumludur. Riskli yapı tespitinin masrafları, Bakanlıkça veya İdarece ilgisine yapılacak tebligatı takip eden bir aylık süre içerinde ödenir. Süresinde ödenmeyen masraflar, tespit Bakanlıkça yapılmış veya yaptırılmış ise Bakanlığın ilgili vergi dairesine bildirmesi üzerine vergi dairesince, İdarece yapılmış veya yaptırılmış ise İdarece 6183 sayılı Amme Alacaklarının Taksili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.'' hükümleri kapsamında Riskli Yapı Tespitinin tarafınızca yapılması gerekmektedir. Tarafınızca yaptırılmadığı takdirde idaremizce yaptırılacak olup, ücreti hisse oranlarında tarafınızdan tahsil edilecektir

Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.

İlanen ve tebliğen duyurulur.

İsim Soyisim: İbrahim ZEYBEK      TC:  51…….18