Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

  1. Hasan AY, Suat AY, Adnan AY
  2. Ramazan GÖKKAYA varisleri; Fatma GÖKKAYA, Birdane YÖRÜK, Kemal GÖKKAYA, Ali GÖKKAYA, Ramazan GÖKKAYA

        31.12.2022 tarih ve 2206171537 nolu Cimer-Aksaray Belediye Başkanlığı’na yazılı müracaat ile 28.12.2022 tarih ve 1102507 sayılı Çağrı Merkezine yapılan şikâyette; Aksaray İli Merkez İlçe Ereğlikapı Mahallesi, 4165 Sokak No:5 adresinde ve yakınında bulunan yapıların (ev, ahır-odunluk), verilen parsellerine yeni bina ve dükkan yaptırdıkları halde hala metruk yapıları yıkmadıkları, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği ve metruk yapılar olduğu gerekçesiyle yıkılmasını talep etmişlerdir.
        İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
            3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklemiştir.
        A-
 Hasan AY, Suat AY, Adnan AY; 12.01.2023 tarih E.52561 sayılı olur ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 30.01.2023 tarihinde; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Fatih Mahallesi, (4168 Sokak., No:5 yapının yakınındaki) 4170 Sokak No: 4 de bulunan yapının eklentisi 4/1 dış kapı numaralı adreslerinde bulunan tek katlı yapı ahır-depo için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Metruk yapı tapuda kadastral Ereğlikapı Mah. 1209 ada 102 parsel Hasan AY, Ali evladı ve 1209 ada 103 parsel Aksaray Belediyesi üzeri basmaktadır. 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Madde uygulama sonucu 2232 ada 15 parsel Hasan AY adına kayıtlı iken 09.09.2011 yılında oğlu Suat AY’a satış devretmiştir. Bahsi geçen metruk ahır 2232 ada 9 ve 2232 ada 10 parsel üzerinde kalmıştır. Yapı meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen yüksek katlı binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, yaklaşık 50-55 yıllıktır., Yığma şeklinde basit taş duvarlı, tavan döşemesi ahşap hasır toprak örtülü, çatısının olmadığı gözlenmiştir. Yapıların duvarlarında kısmen çatlaklar oluştuğu, toprak örtülü tavanda kısmen çökmeler olduğu, kapısının açılması kolay ve pencerelerin tamamının olmadığı tespit edilmiştir. Zamanında ahır olarak kullanılan yapı şu an boş, odunluk-depo olarak durmaktadır. Söz konusu yapı İmar ve Şehircilik bakımından umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik bakımından mahzurlu durumdadır. Organize suç örgütlerinin, balici ve tinercilerin girebileceği-gizlenebileceği, tamir edilemeyecek derecede hasarı olan bir durumdadır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı görülmüştür. Metruk yapı olarak tarafımızca tespit edilmiştir. Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda da tespit edildiğinden 01.02.2023 tarihli encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.