Duyuru

İLANEN TEBLİGAT

İLANEN TEBLİGAT

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜNDEN

        Aksaray İli Merkez İlçesi Tacin Mahallesi Eski Sanayi Sitesi içerisinde  yer alan Metruk Yapınız için 1170 sayı 14.12.2022 tarihli Belediye Encümeni Kararı yıkım kararı alınmıştır.

        Söz konusu metruk yapınızın 30 gün içerisinde gerekli önlemlerin alınarak  tarafınızca tahliye edilerek yıkılması, aksi halde 3194 Sayılı İmar Kanunu 39. Maddesi, “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır.” Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/12 md.) Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icab ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir. Hükümleri ve 40. Maddesinde yer alan “Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin, gürültü ve duman tevlid eden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur, kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir. Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya valilikçe mahzur giderilir; masrafı % 20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.” Hükümleri ve ayrıca 41. Maddesinde yer alan “Belediyeler veya valiliklerce belirli yollar üzerinde mahzurlu bina bulunan veya binasız arsaların yola bakan yüzlerinin tayin edilen tarzda kapatılmasına karar vermeye selahiyetlidir. Bu takdirde gayrimenkulün sahipleri, belediye veya valilikçe verilen müddet içinde bu yerleri kapatmaya mecburdurlar. Bu mükellefiyete uyulmaması halinde belediye veya valilikçe gereği yapılarak masrafı arsa sahibinden tahsil edilir.'' Hükümleri gereğince Belediyemiz tarafından yıkımı gerçekleştirilecektir.

İlanen ve tebliğen duyurulur.


SIRA NO

ADI SOYADI

T.C

1

MUSTAFA ÖLMEZ

19…….58

2

AHMET ÖLMEZ

19…….68

3

YAKUP KOYUNCU

28…….28

4

KEMAL KOYUNCU

28…….82

5

ARİF BOZKURT

13…….42

6

ZEKERİYA BİŞKİN

53…….70

7

İSMAİL YAVAŞ

20…….76

8

BEKİR ORUÇ

66…….20

9

ALİ TÜRKMEN

26…….94

10

HALİL KILIÇ

26…….20

11

FERRUH ULU

16…….90

12

MUSTAFA ULU

16…….18

13

FERHAN SEVİNDİ

27…….78

14

HULUSİ BİLGEN

49…….08

15

ABDULKADİR DURU

56…….04

16

ÇAPAN AKTÜRK

34…….20

17

MUSTAFA AMAÇ

21…….82

18

İSHAK ALTINSOY

29…….54

19

EMİN YILDIZ

73…….54

20

 BAYRAM ALİ AKTÜRK

71…….16

21

MÜMÜN AYDOĞDU

57…….36

22

BERKAY ÇEVİK

19…….50

23

MURAT DOĞANAY

35…….96

24

ALİ BELLİKLİ

29…….84

25

İSMAİL ÖZTÜRK

50…….26

26

RECEP ULU

16…….46