Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

             Vatandaşın 01.11.2022 tarih 29717 sayılı dilekçesi,01.11.2022 tarih ve 27064 nolu Aksaray Valiliği’ne yazılı dilekçe ile 02.11.2022 tarih ve E-4918704 sayılı Aksaray Valiliği’nin yazısında; Aksaray İli, Merkez İlçe, Sanayi Mahallesi 2064. Sokak, No:10 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
         İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
           Encümen kararı ile Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 11.11.2022 tarihinde; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Sanayi Mahallesi, 2064. Sokak, No:10 dış kapı numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapı tapuda Nakkaş Mah. 4755 ada 3 parselde bulunmakta olup Ayşe UĞURLU’ya ait iken Mehmet MELENDİZLİ’ye geçtiği öğrenilmiştir. Tapu kaydında Mehmet MELENDİZLİ ve Maliye Hazinesi hisseli bulunmaktadır. İmar planında 4755 ada, 3 parsel de ve kısmen yolda bulunan yapının meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, yaklaşık 40-45 yaşlarına sahip, tek katlı, yığma dolu briket duvarlı, tavan döşemesi ahşap hasır örtülü, ahşap oturtma çatılı, yapının giriş kısmında çatıda çökme olduğu, duvarlarında kısmen çatlaklar oluştuğu, kapı ve pencerelerinin tamamının demir korkulukları olup çoğu camlarının kırılmış olduğu, binaya bitişik odunluk olan kısmının ahşap pencereleri camları olmadığı için iç kısımlardan tahta çakılarak giriş-çıkışları engellenmiştir. Söz konusu yapılar boş ve herhangi bir kullanıcısı yoktur. İmar ve Şehircilik bakımından umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik ve trafik bakımından mahzurlu durumdadır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı görülmüştür. Ancak metruk yapı olmadığı tarafımızca tespit edilmiştir.
            3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
                Boş terk edilmiş yapıyı 20 gün içinde yapı sahiplerince yıkmasına, yıkılmadığı takdirde belediye tarafından yıktırılmasına karar vermiştir.
                Mal sahibi/sahipleri  boş terk edilmiş yapının yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde  boş terk edilmiş yapıyı  yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.