Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

Başkanlık Makamına verilen 14.09.2022 tarih ve 24666 sayılı dilekçe ile İlimiz Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi 1427 sok. No:20 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği için, mal sahipleri ve mahallelinin talepleriyle yıkılması istenilmiştir.


            İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
        21.09.2022 tarih 832 sayılı Encümen kararı ile; 
Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 15.09.2022 tarihinde; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Ereğlikapı Mahallesi 1427 Sok. No: 20 dış kapı numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Söz konusu yapı tapu kaydında Hasan TEZCAN’a aittir. Bina ayrık nizam, 2 kattır. Yapının bulunduğu parselin imar durumunda; Taks 0.40, Kaks 1.80 dir. Basit yapı niteliğinde olup, bu iki katlı yapının subasmanına kadar taş, üst duvarları briketten örülmüştür. Üst-tavan döşemesi zemin kat üzeri beton, 1. kat tavanı ahşap, marsilya tipi kiremit kaplı ahşap oturtma çatısı vardır. Dış duvarlarda yer yer sıvalarda dökülme ve çatlamalar vardır. 55-60 yıllık olan yapı, kapı ve pencerelerinden çocukların, organize suç örgütlerinin, balici ve tinercilerin girebileceği kamunun selameti için tehlike arz eden, tamir edilemeyecek derecede hasarı olan bir durumdadır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı, tarafımızca tespit edilmiştir. Kent estetiğine uygun bir görüntüsü de yoktur.
            3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
             Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.