Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

Aksaray Valiliği 22.08.2022 tarih E-22305 sayılı yazısı, Valilik Makamına verilen 18.08.2022 tarih ve 20336 sayılı dilekçe, mahallelinin 10.08.2022 tarih ve 21215 sayılı dilekçeleri, mal sahibinin 18.08.2022 tarih, 21933 sayılı dilekçesi ile, İlimiz Merkez İlçesi, Şeyh Hamit Mahallesi, 22. (Nevşehir) Cadde, No:12/1 adresinde bulunan 3 katlı yapının mal sahibinin isteği dışında işgal edildiği, her an çökme, yıkılma, görüntü kirliliği, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği ve yapıların yol-kaldırımı işgal ettiği için yıkılması talep edilmiştir.  Yapı ve mal sahibi 18.08.2022 tarih, 21932 sayılı dilekçesi ile tapusunu Aksaray Belediyesine bedelsiz devr işlemlerine başlanıştır.

İçişleri Bakanlığının 11.10.2021/E.16420, 19.07.2019/E.12815, 14.03.2018/E.1934 sayılı yazısı, Aksaray Valiliğinin 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.

Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 18.08.2022 tarihinde; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şeyh Hamit Mahallesi, 22. (Nevşehir) Caddesi, No: 12/1  dış kapı numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Söz konusu 3 katlı yapı başkası tarafından işgal edilmiş, tapu kaydında .e..n .Ö..N (.Ü….)’e aittir. İmar planında yarısından çoğu imar yoluna isabet eden yapının meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Belediyece yapılan İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uygulaması sonucu kadastral 517 ada 9 parsel iken; 7606 ada 10 nolu köşe başı imar parseline e..n .Ö..N (.Ü….), Aksaray Belediyesi, Maliye Hazinesi ve diğer kişiler ile hisseli verilmiştir. Ayrık nizam, 3 kattır. Taks 0.40, kaks 1.40 tır. Basit yapı niteliğinde olup, yaklaşık 45-50 yıllık bu üç katlı yapının su basmanına kadar taş, üst duvarları fırınlı tuğladan örülmüştür. Üst-tavan döşemesi basit beton, marsilya tipi çatısı vardır. Beton kısımlarda yıpranma ve aşınmalar vardır. Dış duvarlarda yer yer sıvalarda dökülme ve derin çatlamalar vardır. Her an çökme-yıkılma tehlikesi bulunmaktadır. Can ve mal kaybına sebebiyet verebilir.  İki cephesi sıvalı, badana boyalı, bir cephesi sıvasız, tek cephesi bitişik yapıdır. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı, tarafımızca tespit edilmiştir. Kent estetiğine, tarihi yapılara uygun bir görüntüsü yoktur. 

Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 24.08.2022 tarih 703 sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri tehlikeli-metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.