Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

           Aksaray Valiliği, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 27.06.2022 tarih, E-15657548-622.02-4030846 sayılı yazısı, mahallelinin 27.06.2022 tarih, 16582 sayılı dilekçesi ile İlimiz Merkez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5376. Sokak (Numarataj sisteminde 5377 Sokak) No:14/5 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.


            İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.        20.07.2022 tarih 603 sayılı Encümen kararı ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 19.07.2022 tarihinde; ; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi  5377 Sokak No: 14/5 dış kapı numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapı 5413 ada 10 parsel de bulunmakta olup İsmet ÇEBER’e ait olduğu öğrenilmiştir. Tapu kaydında ise Mustafa ATÇEKEN ve Maliye Hazinesi hisseli bulunmaktadır. İmar planında 5413 ada 10 parselde bulunan yapının meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, yaklaşık 40-45 yaşlarına sahip, tek katlı, yığma biriket duvarlı, tavan döşemesi ahşap, ahşap oturtma çatılı, sıvalarının kısmen döküldüğü, iç kısımlarda sıva olan duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kapı ve pencerelerinin olmadığı, tesisat kısımlarının hiç olmadığı gözlenmiştir. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı, metruk yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.


        3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,
        Metruk yapının 20 gün içinde yapı sahiplerince yıkmasına, yıkılmadığı takdirde belediye tarafından yıktırılmasına karar vermiştir.
        A- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5377. Sokak No:14/5 adresinde, 5413 ada 10 parselde  bulunan yapıyı mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.
        B- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 5377. Sokak No:14/4 adresinde, 5413 ada 11 parselde  bulunan eski yapıyı mal sahibi/sahipleri 20 gün içinde kanunlara uygun tamir edilmesi, aksi takdirde  aynı gün  belediye tarafından yıkılacaktır.