Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

Necati BEKMEZCİ, Ali YENİL, Hayati BEKMEZCİ, Hilhati BEKMEZCİ, Neriman DÜZGÜN, Ayşe ÜNLÜ, Safiye ABUR, Gülsüm KATI, Erhan ABUR, Serap CEYLAN 
        Aksaray Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü’nün 10.06.2022 tarih, E-80538653 sayılı yazısı ile İlimiz Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesi, 3149. Sokak., No:12 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
        14.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı İçişleri Bakanlığının yazısı, 25.11.2021/E.9070 sayılı Aksaray Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.
           
Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 14.06.2022 tarihinde; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Şifahane Mahallesi  3149 Sokak No:12 dış kapı numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Yapı 3750 ada 7 parselde bulunmakta olup Kafile BEKMEZCİ’ye ait olduğu öğrenilmiştir. Tapu kaydında ise Kafile BEKMEZCİ varisleri, Safiye ABUR, Muammer YENİL hisseli bulunmaktadır. İmar planında 3750 ada 7 Parselde bulunan yapının meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, yaklaşık 40-45 yaşlarına sahip, tek katlı, yığma dolu briket duvarlı, tavan döşemesi ahşap, ahşap oturtma çatılı, sıvalarının kısmen döküldüğü, iç kısımlarda sıva olan kısımlardaki duvarlarında çatlaklar oluştuğu, kapı ve pencerelerinin olmadığı, tesisat kısımlarının hiç olmadığı gözlenmiştir. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı, metruk yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir.
            
Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 15.06.2021 tarih 524 sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.
        
3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.