Duyuru

Aksaray İli Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale İlanı

İHALE İLANI

Aksaray İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğince 6 Adet Havuz Tipi Dorse Alım İşi Birlik İhale Yönetmeliği’nin 18. Maddesi Kapsamında Açık İhale Usulü ile ihale edilecektir.


1- İdarenin
a) Adresi : Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği
b) Telefon : 0382 215 36 95 (dahili2530) Faks: 0382 215 36 98
c) İhale Dokümanının Görülebileceği İnternet Adresi: [email protected]
2- İhale Konusu Mal Alım İşi’nin
a) Niteliği, Türü ve Miktarı: 6 Adet Havuz Tipi Dorse Alım İşi
b) İşin Süresi: Sözleşme imzalandıktan sonra 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin:
a) Yapılacağı Yer: Valilik Ek-3 Hizmet Binası Toplantı Salonu
b) Tarih ve Saati: 27/04/2022 Çarşamba Günü Saat: 11.00’da
4- İhaleye katılabilme şartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1 - İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.1 Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.
4.1.1.2 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya Esnaf Odalarına kayıtlı olduğunu gösterir belge.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
4.1.1.3 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.3.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.3.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3.3 8.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliğimin 11 inci maddesinin (a), (b), (c), (ç) (d), (e), (f), (g) ve (ğ) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.4.1 İhaleye katılamayacak olanlar: 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği’nin 12 inci madde kapsamında olanlar ihaleye katılamazlar.
Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilecektir. Ayrıca bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilecektir.
4.1.4.2 . Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen teklif mektubu. (Teklif mektubu, ihale zarfı içerisindeki istenilen belgelerden hariç olarak ayrı bir 2 nci zarf içerisinde kapalı, kaşelenmiş ve imzalı olarak verilecektir.)
4.1.4.3 . Şekli ve içeriği ihale şartnamesinde belirtilen geçici teminat. (Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere geçici teminat mektubunun veya nakit teminat alındı makbuzunun başvuru dosyasına konulması gereklidir.) (Nakit teminatlar Birliğin Aksaray T. Vakıflar Bankası’nda bulunan 00158007293657206 nolu hesabına yatırılacaktır.)
4.1.4.4 Bu bent boş bırakılmıştır.
4.1.4.5 Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişilere ilişkin beyanname. İsteklinin iş ortaklığı olmaması halinde bu durumu gösterir belge.
4.1.4.6 Vekâleten İhaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.4.7 Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin yansından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak iş deneyim belgesinin başka bir tüzel kişiye kullandırmayacağına ilişkin taahhütname.
4.2 Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.4 Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalata Yeterlik Belgesi
d) İsteklinin adına veya unvanına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi
e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
4.3 Organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler
4.3.4 Anahtar teknik personel istenmemektedir.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İstekliler, ihale evrakları ile birlikte yerli istekli olduklarına dair beyanlarını sunacaklardır.
7- İhale dokümanı Aksaray Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliğinde görülebilir vc Vakıflar Bankası Aksaray Şubesindeki TR840001500158007286369158 Birlik hesabına 5.000,00 TL. Yatırılarak CD ortamında temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8- Teklifler bizzat istekli, kanuni temsilcileri ve tüzel kişilerde temsile yetkili kişiler tarafından Komisyon Başkanlığına ihale günü olan 27.04.2022 tarih ve saat 11.00’a kadar verilecektir.
9- İstekliler tekliflerini kapalı zarf halinde idareye teslim edecek olup, haddi layık teklif alınmaz ise isteklilerden 2. teklif alınabileceğinden, isteklilerin ihale saati olan; saat 11.00’da ihale salonunda şahsen veya vekâleten katılımı gerekmektedir. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
11- İhaledeki işler için kısmi teklif verilemez.
12- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 takvim günü olmalıdır.
13- Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İhale ilanı sadece duyuru amaçlı olup, ihale ekli şartnameler doğrultusunda yapılacaktır.

Birliğimiz 2886 ve 4734 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, 28.04.2007 tarih ve 26506 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan Köylere Hizmet Götürme Birliği İhale Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

Fiyat farkı ödenmeyecektir.

Aksaray İli Köylere Hizmet Götürme Birliği