Duyuru

YIKIM DUYURUSU

         Hasas Mahallesi vatandaş ve muhtarının 23.03.2022 tarih, 6855 sayılı dilekçesi ve Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 28.03.2022 tarih, E.1142284799 sayılı yazıları ile, İlimiz Merkez İlçesi, Hasas Mahallesi, 6609. Sokak., No:4/1 adresinde 1686 ada 2 nolu parsel önünde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.        İçişleri Bakanlığının 114.03.2018/E.1934, 19.07.2019/E.12815, 11.10.2021/E.16420 sayılı yazıları, Aksaray Valiliği 25.11.2021/E.9070 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘’ ‘Kamu düzeni ve güvenliğinin muhafazası, kent estetiğinin sağlanması, çevre kirliliğinin önlenmesi, uyuşturucu/uyarıcı madde temini ve kullanımını başta olmak üzere suç ve suçlu ile mücadeledeki etkinliğin devem ettirilmesi vb. amaçlarla ülke genelinde bulunan metruk binaların tespit edilmesi, iyileştirilmesi/rehabilite edilmesi, yıkılması ve/veya fiziki tedbirlerin alınması, güvenlik önlemlerin arttırılması, …ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ Metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumları, belediyeleri ve valilikler görevlendirilmiştir.


         30.03.2022 tarih 313 sayılı Encümen kararı ile; Kamu Kurumlarında görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet 30.03.2022 tarihinde hazırladığı Maili İnhidam Raporunda; Aksaray İli, Merkez İlçesi, Hasas Mahallesi, 6609. Sokak, No: 4/1 dış kapı numaralı adresinde ve 1686 ada 2 nolu parsel önünde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. Söz konusu yapı tapu kaydında H. Mehmet SARIKAYA’ya aittir. İmar planında 10 m.’lik yol ve kısmen orta refüjde bulunan yapının meskûn mahal içerisinde kaldığı ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Baliciler, tinerciler, evsizler tarafından kullanımına müsait olup, genel güvenlik açısından can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak derecede tehlikeli olduğu, binanın yıkılma tehlikesinin olmadığı, ancak dış kapısı ile pencerelerinin bir kısmı tamir edilemeyecek derecede hasarlı olduğu, giriş ve balkon demirlerinin sökülüp götürülmüş olduğu, elektrik ile su tesisatının kullanılamaz durumda ve  kesik olduğu, uyuşturucu kaçakçılığı, organize suç örgütlerinin kullanmasına, uyuşturucu ve ateşli silahların saklanmasına uygun ortam oluşturduğu, yapı sahibinin başka bir yerde ikamet ettiği, yapının bir kullanıcısının olmadığı, yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanamadığı ve metruk bir yapı olduğu tarafımızca tespit edildiğinden,  


            3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre; “… yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …” , diye başlayan maddeler belediyelere ve valiliklere bu tür yapı ve görüntülerin yıkılarak kaldırılması görevini yüklediğinden,


        Metruk yapının 20 gün içinde yapı sahiplerince yıkmasına, yıkılmadığı takdirde belediye tarafından yıktırılmasına karar vermiştir.


        Mal sahibi/sahipleri metruk yapı yıkımının iptali için 7 gün içinde yasal yollara (mahkemeye) başvurması veya 20 gün içinde metruk yapıyı yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.