Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

   Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 22.02.2018 tarih ve 62192/20 sayılı (çok kez) yazısı ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Muhtarı Oktay ÇALIŞKAN’ ın Aksaray Belediyesine vermiş olduğu 01.06.2020 tarih ve 12417 sayılı dilekçesi ayrıca 28.07.2021 tarih ve 20025 evrak nolu dilekçesiyle İlimiz Merkez İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 5336 sokak, No:22/1 adresinde, Paşacık Mahallesi 2668 ada 6 parsel üzerinde bulunan yapının metruk yapı olduğu, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 14.03.2018 tarih ve 23635644-249-E.1934 sayılı, 03.09.2019 tarih ve E.14988 sayılı yazıları, ilgili kanun ve yönetmeliklere istinaden; ‘’... ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal  güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla...’’metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumlar, Belediye Birimleri ve Valilikler görevlendirilmiştir. 

Görevlendirilen mühendislerden oluşan Teknik Heyet, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 5336 sokak, No:22/1 adresinde, Paşacık Mahallesi 2668 ada 6 parsel üzerinde bulunan yapıya giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur.

Söz konusu yapı Emine GÖKKAYA’a ait olduğu, İmar planında Paşacık Mahallesi 2668 ada 6 parselde bulunan Yapılar meskun mahal içerisinde bulunduğu ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu birinci yapı yaklaşık 40-50 yaşlarına sahip tek katlı, yığma olarak yapıldığı, sıvalarının döküldüğü çatısının bir kısmının söküldüğü, pencerelerinin açık olduğu, kapılarının sağlam olmadığı, elektrik mekanik tesisatlarının söküldüğü görülmüştür. İkinci yapının ise yığma taş duvar ile yapıldığı kapı pencerelerinin sökülmüş olduğu ve yıkılma riskinin bulunduğu gözlemlenmiştir. İkinci yapının yapı bütünlüğünün kaybettiği görülmüştür.

            Ayrıca yapıların kapı ve pencerelerinin açık olduğu ve tek katlı olması nedeniyle binaların suç işlemeye ve suç işleyen şüphelerinin saklanmasına olanak verebileceği, ilgisiz kişilerle girilebileceği ve tehlike arz ettiği görülmüştür.

            Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 04.08.2021 tarih 1013 sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacağında, en son 01.09.2021  tarihi Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar;

Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,

Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,

Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,

Belediyenin İnternet sitesinde ilan edilmesi,

Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,

Yıkım esnasında yol güvenliği ve park halindeki araçların kaldırılması,

Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.

07/09/2021 Salı günü saat 09:00 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayıyıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,

        Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.