Duyuru

METRUK YAPI YIKIM DUYURUSU

AKSARAY BELEDİYESİ
KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

METRUK YAPI YIKIM İLANI

Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih, 62192/9 sayılı yazıları ile Hamidiye Mahallesi Muhtarının Aksaray Belediyesi’ne vermiş olduğu 17.06.2021 tarih ve 15967, 15780, 15778, 15960, 15963, 15781, 15782, 15962 sayılı dilekçelerinde; Hamidiye Mahallesi 540 ada 7 parsel, 540 ada 14 parsel, 655 ada 6 parsel ve 655 ada 18 parselde bulunan metruk yapıların tehlike arz ettiği ve kullanılmadığı için kötü amaçlı kişilerin barınağı haline geldiği bildirilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 14.03.2018 tarih 23635644-249-E.1934, 03.09.2019 Tarih E.14988 sayılı yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; “ ...ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla...” yıkılması için kurumlan, belediyeleri ve valilikleri görevlendirmiştir.

Maili inhidam komisyonunca, Hamidiye Mahallesi 540 ada 7 parsel, 540 ada 14 parsel, 655 ada 6 parsel ve 655 ada 18 parselde bulunan metruk oldukça yıpranmış olduğu, can ve mal kaybı için risk taşıdığı görülmüştür. Metruk yapının madde bağımlıları ve evsizler tarafından kullanıma uygun olduğu ve kullanıldığı, güvenlik açısından da tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Binanın içerisinde uzun zamandır oturan bulunmamaktadır. Yapılar bitişik Nizam olduğundan yıkım esnasında dikkat edilmesi gerekmektedir.

Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden Aksaray Belediyesi Encümeninin 30.06.2021 tarih 828 sayılı kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, '’... yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir... ” denilmektedir. Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.

10/08/2021 tarihine kadar taşınmaz malikleri tarafından; elektrik, su, gaz vb. abonelikleri iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi, yapının Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi, harita ve imarda güncellenmesi, yanan- yıkılan ruhsatı düzenlenmesi, adres ve numarataj iptali yapılması, kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak yıkımı gerçekleştirilecektir. Taşınmaz malikleri tarafından yıkılmaması halinde Aksaray Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından yıkımları gerçekleştirilecektir.

İlan Olunur.