Duyuru

YIKIM DUYURUSU

BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü

 

DAĞITIMLI

Sayı     : 

35961424-110.04-10491

21.06.2021

Konu   : 

Yıkım

 


 

DAĞITIM YERLERİNE

 

Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih, 62192/9 sayılı yazıları ile, Aksaray Belediyesi’ne 14.06.2021 tarih ve 15351 nolu mahallelinin dilekçesinde İlimiz Merkez İlçesi, Bahçeli Mahallesi, 3701 Sokak., No:36 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği, metruk yapı olduğu gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.

İçişleri Bakanlığının 14.03.2018 tarih ve 23635644-249-E.1934 sayılı, 03.09.2019 tarih ve E.14988 sayılı yazıları, ilgili kanun ve yönetmeliklere istinaden; ‘’... ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal  güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek, mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla...’’metruk binaların yıkılması veya güvenlik önlemlerinin alınması için kurumlar, Belediye Birimleri ve Valilikler görevlendirilmiştir.  

Aksaray Belediyesinde görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet, Bahçeli Mahallesi, 3701 Sokak., No:36  da bulunan yapıya giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur. 

Söz konusu yapı tapu kaydında Bayram OSKAY varislerine aittir. İmar planında 7518 ada, 11 parsel de bulunan yapının meskûn mahal içerisinde kaldığı, ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı, yaklaşık 40-45 yaşlarına sahip, tek katlı, yığma taş duvarlı, tavan döşemesinin yuvarlak kesitli ahşap kirişler ile yapılıp hasır ile örtülü tavan kısımlarının yıkılmış olduğu, çatısının olmadığı, sıvalarının kısmen döküldüğü, kapı ve pencerelerin camlarının olmadığı ve oldukça hasarlı olduğu görülmüştür. Yapının çepeçevre güvenliğinin sağlanmadığı, metruk yapı olduğu tarafımızca tespit edilmiştir. 

            Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 16.06.2021 tarih  sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.

Sonuç: Aksaray İli Merkez İlçe Bahçeli Mahallesi, 3701 Sokak., No:36  da  adreste yapı, Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım yapılacağından, en son 16.07.2021 tarihi cuma günü mesai saati bitimine kadar;

 

Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,

Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,

Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,

Belediyenin İnternet sitesinde ilan edilmesi,

Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,

Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.

27/07/2021 Salı günü saat 10:00 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,

 Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.

 
 

Fuat GÜLER
Belediye Başkan Yardımcısı

Dağıtım :