Duyuru

YIKIM DUYURUSU

   Aksaray Belediyesi’ne 11.03.2021 tarih ve 6640 nolu mahalle muhtarı ve mahallelinin dilekçesinde; İlimiz Merkez İlçesi Fatih Mahallesi, 4129 Sokak, No:5/1, 5/2 adresinde bulunan yapının, genel güvenlik ve asayiş bakımından 1 yıldır tehlike arz ettiği gerekçesiyle, yıkılması talep edilmiştir.
   Düzenlenen Maili İnhidam Raporunda ve Encümen Kararında; Aksaray İli, Merkez İlçesi, İlçesi Fatih Mahallesi, 4129 Sokak, No:5/1, 5/2 numaralı adresinde bulunan bina için hem yerinde hem de bilgi dosyası üzerinde incelemelerde bulunulmuştur. İmar planında konut alanı içerisinde bulunan yapının meskûn mahal içerisinde kaldığı, hemen yakınında anaokulu, çocuk oyun parkları ve çevresinde ikamet edilen binaların bulunduğu görülmüştür. Söz konusu yapı yaklaşık 30-40 yaşlarına sahip kısmen yıpranmış olduğu, iki katlı, yığma (kısmen briket, kısmen harman tuğla), tavan döşemesinin beton ve çatısının ahşap oturtma çatı olduğu, kapı ve pencerelerin tamamen sökülmüş olduğu, bina çevresinde enkaz ve moloz atıklarının bulunduğu görülmüştür. Yapının kent estetiğine uygun bir görüntüsü olmadığı kanısına varılmıştır.
    Yıkılacak derecede tehlikeli yapı bütünlüğünün bozulmamış olduğu kanaatine varılmıştır. Ancak binalarda tahribatlar yapılmış, ayrıca yapının dışarıya yönelik tüm kapı ve pencerelerinin açık olması nedeniyle binaya ilgisiz kişi ve kişilerce rahatlıkla girilebilir olduğu, bu yönüyle herhangi bir güvenlik önlemine sahip olmadığı, binanın suç işlemeye ve suç işleyen şüphelilerin saklanmasına olanak verebilecek durumda tehlike arz ettiği de görülmüştür.
    Ayrıca yapının dışarıya yönelik kapı ve pencerelerinin açık olması nedeniyle binaya ilgisiz kişi ve kişilerce rahatlıkla girilebilir olduğu, bu yönüyle herhangi bir güvenlik önlemine sahip olmadığı, bina içerisinde alkol şişelerinin bulunduğu, binanın suç işlemeye ve suç işleyen şüphelilerin saklanmasına olanak verebilecek durumda tehlike arz ettiği de görülmüştür.

     25.03.2021 tarih 5203 sayılı yazı ile yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

     3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması),  20 gün içinde ikamet edilecek şekilde tamir edilmesi veya yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.

   26/05/2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar;

        Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,

        Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,

        Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,

        Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,

        Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak Mahalle Muhtarı yediemine teslim edilmesi.

   29/05/2021 Perşembe günü saat 10:30 da Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,

 Gereğini bilgilerinize arz / rica ederim.