Duyuru

Yıkım Duyurusu

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN :

1- Aksaray Belediyesi  Hacılar harmanı Mahallesi 5229 Ada 1-4 Parseldeki taşınmazların üzerinde bulunan 4 bloklu  yapıların  hurda malzemeler karşılığı yıkımı ve yıkıntı atıklarının taşınması işi bünyesinde tespiti yapılmış yıkılacak yapıların hurda malzeme (Bina yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığında yıkılması işi 2886 Sayılı Devlet îhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yaptırılacaktır.

2-İhale Şartnamesi ve ekleri mesai saatleri dahilinde Aksaray Belediyesi Mali Hizmetler  Müdürlüğü veznesine 250,00 TL (ikiyüzelli) yatırılarak, alınacak makbuzun ibrazı karşılığında İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilecektir.

3-Teklif verecek kişiler, ayrıntılı bilgi için, Aksaray Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü şahsen veya 0 3822135492 numaralı telefondan ulaşarak başvuruda bulunabileceklerdir.

4-İhaleye konu binaların yıkımı karşılığında, yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme, ihaleye katılmaya hak kazanan taliplilerine KDV hariç 200.000,00 TL (ikiyüzbin) muhammen bedel üzerinden verilecektir.

-İhalede yarışma  bu muhammen bedel üzerinden yapılacaktır. Başka bir ifade ile; ihale en yüksek bedeli ödemeyi kabul ve taahhüt eden veya edecek olan yüklenicinin uhdesinde olacaktır. İhalede gerçekleşecek bedel YÜKLENİCİ tarafından İDARE’ye sözleşme yapılmasından önce ödenecektir.

5-Geçici teminat bedeli ise 6.000,00 TL (yedibinbeşyüz)

6-Bahse konu İhale 17/02/2021 tarihinde, Çarşamba Günü Saat 14.00’da Aksaray Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulü ile yapılacaktır.

7-İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

A- Kanuni ikametgâh belgesi,

B- Tebligat için adres göstermesi,

C- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf sanatkâr siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b- Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)’deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D- Geçici teminatını vermesi; (2886 Sayılı D.l.K.’da belirtilen Geçici Teminat olarak kabul edilen değerler)

E- İmza sirkülerini vermesi,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

F-İstekliler adına vekaleten iştirak ediyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermesi,

G-Yıkımı yapılacak yapıların yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi,

H- Yıkım ve enkaz kaldırma işlerinde kullanılacak iş makinesi ve araçların listesi. (Kendisine ait ve/veya kiralayacağı)

İ- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

 

Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edileceği ilan olunur