Duyuru

METRUK YAPI YIKIMI

 

T.C

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

Sayı:66507216-310/ 

Konu : Metruk Yapı                                                                                           03/12/2019 

……..…………………………………..

Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih, 62192/9 sayılı yazıları ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne 19.11.2019 tarih, 2205 sayılı dilekçe, Aksaray Belediyesi’ne 19.11.2019 tarih ve 942988 sayılı mal sahiplerinin dilekçesinde ve Aksaray Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün …/11/2019 tarih 81380/113 sayılı yazısın da ; Pınar Mah. 4006. Sok. No: 11, Laleli Mah. 820 Ada, 2 Parsel’de bulunan metruk yapının tehlike arz ettiği ve kullanılmadığı için kötü amaçlı kişilerin barınağı haline geldiği bildirilmiştir.

14.03.2018 tarih 23635644-249-E.1934, 03.09.2019 Tarih E.14988 sayılı İçişleri Bakanlığının yazısı, diğer yazılar, kanunlar ve yönetmeliklere istinaden; ‘…ülkemizde başta PKK olmak üzere, terör örgütlerinin gelirlerinin büyük bir bölümünü uyuşturucu madde kaçakçılığından elde ettikleri görülmektedir. Terörle aktif mücadele konseptimiz çerçevesinde, uyuşturucu kaçakçılığı ve organize suç örgütlerine karşı da başarılı operasyonlar olması için insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı, bu maddelerin ve silah, bomba gibi silahların saklanması ve gizlenmesi gibi amaçlarla kullanıldığı ve ayrıca bağımlılıkla etkin mücadele etmek,  mal ve can güvenliğini sağlamak amacıyla…’ yıkılması için kurumları, belediyeleri ve valilikleri görevlendirmiştir.

Aksaray Belediyesinde görevli mühendislerden oluşan Teknik Heyet, Pınar Mah. 4006. Sok. No: 11, Laleli Mah. 820 Ada, 2 Parselde, tapu kütüğünde Nurettin SAMAN’a (13/11/2019 tarihi itibarıyle) ait olan taşınmaz üzerindeki yaklaşık 35-40 yıllık metruk yapıya giderek yerinde incelemelerde bulunmuştur. Yapının iki katlı, yığma, statik esaslara uygun bir temelinin olmadığı, duvar malzemelerinin harman tuğla, sıvalı, ahşap oturtma çatılı, kapı-penceresinin olmadığı tespit edilmiş bulunmaktadır. Metruk yapının yıpranmış olduğu görülmüştür. Metruk yapının madde bağımlıları ve evsizler tarafından kullanıma uygun olduğu ve kullanıldığı,  güvenlik açısından da tehlike arz ettiği tespit edilmiştir. Binanın içerisinde uzun zamandır oturan bulunmamaktadır. Yapılar bitişik Nizam olduğundan yıkım esnasında dikkat edilmesi gerekmektedir.

                Yapının yaşam koşullarına uygun olmadığı Maili İnhidam Raporunda tespit edildiğinden 27.11.2019 tarih 1459 sayılı Encümen kararı ile yıkılmasının uygun olduğuna karar verilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanunu 39 ve 40. Maddelerine göre, … yapıların bir kısmının veya tamamının genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden, yıkılacak derecede tehlikeli olan evler, yapılar tespit edilerek ve yine arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selameti ihlal eden, şehircilik ve estetik bakımından mahsurlu görülen enkaz ve birikintiler belediyece tespit edilerek yapıların, arsaların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediyece tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması hâlinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması hâlinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediyece yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.  denilmektedir …”  Mal sahibi/sahipleri metruk yapıyı (7 gün içinde yıkımın iptali için yasal yollara başvurması), 20 gün içinde yıkması gerekmektedir, aksi takdirde belediye tarafından yıkılacaktır.

Elektrik, su, gaz vb. aboneliklerin iptal edilerek yıkıma engel olmayacak şekilde kesilmesi,

Yapının, Kentli Servis Kayıt Sistemi, Emlak beyan harcı, masraf vb. kesilmesi,

Harita ve İmarda güncelleme, yanan-yıkılan ruhsatı, adres, numarataj iptali,

Yıkım esnasında çevreye toz, duman vb. yayılmaması için sulanmasına,

Boşaltılmaması halinde kolluk kuvvetlerince boşaltılması sağlanarak yediemine teslim edilmesi.

25/12/2019 Çarşamba günü saat 09:00 da (araç arızası veya iş yükü fazlalığından vb. sebeplerden dolayı yıkılamaması halinde tebligat yapılmaksızın takip eden günlerde) Fen İşleri Müdürlüğünce yıkım işlemine başlanacağından yıkım öncesinde ve esnasında gerekli trafik ve can güvenliği önlemlerin alınması ve diğer hususların yerine getirilmesi hususunda,

 Gereğini bilgilerinize rica ederim.

 

Gereği İçin: Nurettin SAMAN ve Fen İşleri Müdürlüğüne,

 

Bilgi ve Gereği için: Su ve Kanalizasyon Md, İmar ve Şehircilik Md, Zabıta Md, Ulaşım Hizmetleri Md, İtfaiye Md, Bilgi İşlem Md, Mali Hizmetler Md, Aksaray Medaş, Yedi Emin Pınar Mahalle Muhtarı Mücahit ARIBAŞ