Duyuru

TAŞPAZAR MAH 2387ADA 9 NOLU PARSEL RİSKLİ YAPI TEPLİGAT

T.C

AKSARAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

Sayı  : 95349853-310/                                                                                                                                                                                                                             16/10/2019

Konu: Tebligat hk.

 

 

APARTMAN MALİKLERİNE

 

Belediyemizin Yapı Kontrol Şefliğine yapılan telefon ihbarına istinaden, Aksaray ili Taşpazar Mahallesi 2387 ada 9 nolu parselde bulunan 24.10.1997 tarih ve 1997/456 ruhsat nolu B+8 katlı betonarme binada kolonunda patlama olduğu bildirilmiştir.

Yapılan gözlemsel tespitlerde binanın dördüncü katında bulunan kolonun kabuk örtüsünün sıyrıldığı, aynı kolonunun zemin 1 ve 2. Katta da hasarlı olduğu gözlemlenmiştir.  Söz konusu binadaki kolonda meydana gelen patlamanın bitişindeki 2387 ada 8 nolu parselde bulunan (tapu kaydında 6306 sayılı kanunun gereğince riskli yapıdır) şerhi bulunan yapının yıkım aşamasında olduğu gözlemlenmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanununun Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapıları kapsayan 39. maddesinde “Bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahiplerinin bulunamaması halinde bina içindekilere tebligat yapılır. Onlarda bulunamazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Tebligatı müteakip süre içerisinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu işler belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.” denilmektedir.

Bu sebeple söz konusu 2387 ada 9 parselde bulunan yapınızın 15 gün içinde çelik gerekli güvenlik önlemlerin alınması gerektiği, aksi takdirde binanız İmar Kanunu 39. Madde çerçevesinde tahliye edilerek mühürlendikten sonra güçlendirme işlemlerine başlatılacağı hususunda;

Gereğinin yapılmasını rica ederim.